قسمت ۱۴: همگی به یکم بطالت نیاز داریم!

رادیو یارا

در قسمت های قبلی رادیو یارا راجع به فضای مجازی سمی، آدمهای سمی، و آرامش روحی مون حرف زدیم. وظیفه ی خودم می دونم که به عنوان یک بلاگر حوزه ی رشد فردی .که شاید به اندازه ی خودش سم وارد این جامعه کرده باشم درباره ی یک موضع مهم حرف بزنم: درباره ی مزیت هیچ کاری نکردن!

محتوای قسمت ۱۴ رادیو یارا

در

وقتت رو گاهی به بطالت بگذرون!
https://unsplash.com/@socialcut

منابع

  1. کتاب A Mind For Numbers
  2. The Importance Of DownTime
  3. لینک عکس

One comment on “قسمت ۱۴: همگی به یکم بطالت نیاز داریم!

دیدگاهتان را بنویسید