پشتیبانی

لطفا مشکل خود را به صورت کامل شرح دهید تا بتونم بهتر بهتون کمک کنم. ممنونم